USŁUGI Faktoringowe. ➜ ILE kosztuje i JAK wybrać?

Kredyt obrotowy - JAK otrzymąć i ILE kosztuje?
Kredyt obrotowy – JAK otrzymąć i ILE kosztuje?
26 lipca 2017
Firma Faktoringowa - ILE kosztuje i JAK wybrać firmę faktoringową
FIRMA Faktoringowa. ➜ ILE kosztuje i JAK wybrać?
26 lipca 2017
Usługi faktoringowe - ILE kosztuje i JAK wybrać firmę faktoringową

Długi czas oczekiwania na opłacenie przez kontrahentów faktur za dostarczone produkty czy usługi skutecznie osłabia firmowy budżet. Niekiedy opieszałość partnerów biznesowych w regulowaniu zobowiązań może negatywnie przełożyć się na płynność finansową dostawcy. Dlatego coraz większą popularnością cieszą się usługi faktoringowe, które pozwalają szybciej sfinansować wystawione faktury, a tym samym utrzymać dobrą kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Usługi faktoringowe – czym właściwie są?

Usługi faktoringowe polegają na wykupieniu przez zewnętrzną firmę należności z tytułu wystawionych kontrahentom faktur. Przedsiębiorca otrzymuje za ich sprzedaż finansowanie odpowiadające wartości wystawionych dokumentów, które zostaje pomniejszone o prowizje dla firmy faktoringowej. Faktor w dalszej kolejności egzekwuje zapłatę należności od kontrahentów klienta. Schemat działania firm faktoringowych jest prosty, a ich usługi bardzo przydatne w działalności przedsiębiorstwa.

Po co właściwie faktoring?

Faktoring to skuteczne narzędzie pozwalające utrzymać przedsiębiorcom płynność finansową. Długie oczekiwanie na wypłatę należności przez biznesowych partnerów może rzutować bezpośrednio na kondycję finansową firmy. Zobowiązania wobec ZUS czy urzędów skarbowych nie zwracają uwagi na terminy płatności wystawionych faktur. Dla tych instytucji liczy się termin przelewu należnych im opłat. A co, jeśli przedsiębiorca przed 10 dniem miesiąca nie posiada żadnych środków, żeby zrobić przelew do ZUS? Otrzymanie wcześniejszego finansowania cięgi usługom faktoringowym może być skutecznym rozwiązaniem tego rodzaju problemów. I chociaż korzystanie z tego rodzaju usług wiąże się z opłatą za nie, jej wysokość jest niczym w porównaniu z konsekwencjami wynikającymi z zaległości w opłatach ubezpieczeniowych i skarbowych przedsiębiorstwa. Jednak aby faktoring rzeczywiście dobrze spełnił swoje zadanie, jego wariant musi być w pełni dostosowany do indywidualnych wymagań firmy.

Odpowiedzialność po stronie faktoranta

Jednym z wariantów finansowania jest tzw. faktoring niepełny. W tym przypadku chociaż faktor wykupuje wartość wystawionych faktur, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niewypłacalność kontrahentów. Skuteczne wyegzekwowanie należności nadal pozostaje w gestii faktoranta. W sytuacji, kiedy okaże się, że rzeczywiście któryś z partnerów biznesowych nie opłacił wystawionej faktury sfinansowanej wcześniej przez firmę faktoringową, to faktorant będzie zmuszony zwrócić wypłaconą zaliczkę.

Odpowiedzialność po stronie faktora

Istnieje jednak zupełnie przeciwny wariant usług – faktoring pełny. W tym wariancie wraz z wykupionymi zobowiązaniami faktor przejmuje odpowiedzialność ze ewentualny brak zapłat ze strony kontrahentów. Klient firmy faktoringowej – od momentu sprzedaży wierzytelności – nie interesuje się ich dalszym losem. Oczywiście ten rodzaj faktoringu jest bardziej ryzykowny dla firm świadczących usługi. Dlatego też wiele z nich wymaga dodatkowego zabezpieczenia całego procesu w formie polisy ubezpieczeniowej. Jej zakup automatycznie zwiększa całościowe koszty usług faktoringowych.

Jak pozyskać faktoring?

Wprawdzie usługi faktoringowe są dostępne dla coraz większego grona przedsiębiorców, nie znaczy to jednak, że każda firma może z niego skorzystać. Przedsiębiorca ubiegający się o tę formę finansowania musi przejść szereg analiz, które dadzą faktorantowi pewność, że świadczenie usług dla niego nie będzie zbyt ryzykowne.

Firmy faktoringowe niekiedy nadal określają minimalny próg dotyczący obrotu firmy, który uprawnia do skorzystania z usług. Wynika to z tego, że im większe przychody firmy klienta, tym lepsze zyski dla faktoranta. Jednak progi obrotowe są stopniowo obniżane po to, aby tego rodzaju usługi stały się dostępne również dla średnich i małych przedsiębiorstw.

Istotną kwestią dla firmy faktoringowej jest wiarygodność nie tylko finansowanego przedsiębiorcy, co jego kontrahentów. Oczywiste jest, że jeśli faktorant nie będzie w stanie wyegzekwować od nich zapłaty należności, to po prostu nie zarobi. Dlatego przed podpisaniem umowy o faktoring faktor bardzo dokładnie analizuje ich płynność finansową czy typ prowadzonej działalności.

Oczywiście sytuacja finansowa samego klienta również nie pozostaje bez znaczenia. Z usług faktoringowych nie będzie mogła z pewnością skorzystać firma posiadająca długi. Prowadzona egzekucja komornicza ma prawo do przejęcia wszelkich wpływów firmy, a tym samym skutecznie blokuje faktorowi możliwość egzekwowania należności od kontrahentów.

Poza tym usługi faktoringowe nie mogą być świadczone dla przedsiębiorstw, których umowy handlowe dają możliwość zwrotu towaru. Taki zwrot nakłada obowiązek korekty faktury, której wartość z reguły zmniejszana jest do zera. W takim przypadku faktor traci podstawę do egzekwowania poprzedniej należności.

Umowa o faktoring – co może zawierać?

Warunkiem świadczenia usług faktoringowych jest podpisanie umowy określającej warunki współpracy. Przed jej podpisaniem warto dokładnie zapoznać się z kilkoma szczegółami.

Przede wszystkim istotny jest czas, na jaki zostaje podpisana. W zależności od potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa faktoring może być świadczony jednorazowo, przez kilka miesięcy lub długoterminowo. Bez względu na czas umowy, trzeba zapoznać się z zapisami dotyczącymi konsekwencji jej nagłego zerwania przez którąś ze stron. W takich przypadkach najczęściej konieczne jest bezzwłoczne zwrócenie faktorantowi zaliczki, której nie udało mu się odzyskać od wierzycieli.

Umowa nakłada również konkretne obowiązki na faktoranta. Najważniejszym z nich jest konieczność bieżącego informowania faktora o powstałych zobowiązaniach danego partnera biznesowego. Bez tych informacji firma faktoringowa nie będzie miała podstaw do finansowania i egzekwowania należności.

Umowa faktoringowa określa również ważne limity dla przedsiębiorstwa. Sublimit to maksymalna kwota, jaką faktor może wypłacić z tytułu obsługi danego kontrahenta.

Innym limitem jest limit globalny, który jest maksymalną kwotą finansowania dla konkretnego przedsiębiorstwa. Co ważne, jego wartość może być niższa niż suma poszczególnych sublimitów.

W umowie może być również zawarty limit koncentracji, czyli maksymalny procentowy udział konkretnego kontrahenta w całościowym finansowaniu. Jeśli jego próg zostaje przekroczony, firma faktoringowa przestaje finansować transakcje z konkretnym partnerem do momentu, aż ten ureguluje choćby części należności.

Częścią umowy może być też zapis dotyczący klauzul. Z reguły jest to klauzula wyłączności, która zakazuje współpracy z firmami konkurencyjnymi. Może pojawić się również klauzula del crede, która przenosi odpowiedzialność ze ewentualną niewypłacalność kontrahentów z faktoranta na faktora. Natomiast jeśli przedsiębiorstwo prowadzi interesy również za granicą, firma faktoringowa może zawrzeć w umowie tzw. klauzulę eksportową określająca państwa, do których klient będzie mógł eksportować towary i z których egzekucja należności nie będzie żadnym problemem.

Umowa o usługi faktoringowe powinna również jasno określać liczbę obsługiwanych kontrahentów. Zrozumiałe jest, że w początkowej fazie współpracy faktor musi dokładnie zweryfikować ich wiarygodność, a tym samym ich pula może być mniejsza. Jednak z każdą uregulowaną w terminie należnością rośnie szansa na możliwość włączenia do finansowania kolejnych partnerów biznesowych.

Usługi faktoringowe – od czego zależą ich koszty?

Ponoszone ryzyko

Koszty usług faktoringowych są ściśle zależne od ponoszonego przez faktor ryzyka związanego z finansowaniem konkretnych kontrahentów. Widoczne jest to szczególnie w wariancie faktoringu pełnego, kiedy odpowiedzialność za brak spłat leży w gestii firmy faktoringowej. Dlatego często konieczne jest wykupienie w tym wariancie ubezpieczenia, które automatycznie zwiększa całościowe opłaty za usługi.

Terminy płatności za faktury

Celem faktoringu jest pozyskanie pieniędzy szybciej niż we wskazanych w fakturach terminach płatności. Jednak kiedy faktor wypłaci przedsiębiorcy zaliczkę, to on musi oczekiwać na spłatę należności od kontrahentów. Długie terminy płatności zwiększają koszty usług faktoringowych. Przykład: opłata za obsługę faktury o tej samej wartości z 90-dniowym terminem płatności będzie wyższa niż koszt obsługi faktury z miesięcznym terminem.

Opłaty prowizyjne dla faktoranta

Faktor nalicza z reguły dwa rodzaje prowizji: przygotowawcza – dotyczy procesu wstępnej weryfikacji przedsiębiorcy i jego kontrahentów oraz operacyjna – związana z obsługą finansowania. Wysokość tej drugiej zależy od terminów płatności i przyznanych przedsiębiorstwu limitów.

Odsetki za opóźnienia

Może zdarzyć się sytuacja, że kontrahent nie opłaci faktury w terminie. Jeśli egzekucja będzie leżała w gestii faktoranta, naliczy on dodatkowe odsetki za opóźnienia w płatnościach.

Ilość kontrahentów i faktur

Opłata z usługi faktoringowe uzależniona jest też od ilości obsługiwanych kontrahentów i finansowanych faktur. Warto pamiętać, że każdy proces finansowania wiąże się z dodatkowymi działaniami, które przekładają się na konkretne koszty.

Pomoc administracyjna

Usługi faktoringowe nie muszą się ograniczać jedynie do finansowania faktur. Faktoranci poszerzają zakresu usług o zarządzanie portfelem należności klienta, administrowanie spłatami czy windykację należności. Wsparcie administracyjne w tym zakresie jest oczywiście dodatkowo płatne.

Jakie rodzaje firm faktoringowych działają na rynku?

Niezależna firma zewnętrzna a bank

Usługi faktoringowe świadczą niezależne firmy zewnętrzne, jak też banki. Pierwsze z nich stosują ograniczony proces weryfikacji klientów, w którym nie ma znaczenia ich zdolność kredytowa. Banki z drugiej strony mogą zaoferować faktoring na korzystniejszych warunkach. Niższe opłaty prowizyjne wynikają chociażby z łatwiejszego dostępu placówki bankowej do środków pieniężnych. Często też część kosztów faktoringu rozłożona jest w opłatach za inne produkty finansowe, z których korzysta klient. Jednak pozyskanie faktoringu w banku może być trudniejsze, gdyż cały proces zbliżony jest do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa jak w przypadku ubiegania się o kredyt.

Główne firmy faktoringowe w Polsce

Arvato Beterlsman

Część międzynarodowej grupy Arvato AG, która specjalizuje się w outsourcingu. W ramach usług faktoringowych świadczonych przez polski oddział może być finansowana aktualna działalność, należności mogą zostać zabezpieczone, a nawet może być realizowana ich egzekucja. Właściwy wariant finansowania dopiera wykwalifikowany zespół w nawiązaniu do potrzeb klienta

BOŚ Bank

Oferowane od 2010 r. usługi ciągle się rozwijają, aby być jak najbardziej przydatnym rozwiązaniem dla polskich biznesmenów. Oferta faktoringu dedykowana jest dużym, średnim i małym przedsiębiorstwom.

Bibby Financial Service

Niezależna firma faktoringowa, która posiada 15 lat doświadczenia na polskim rynku branżowym.  Usługi dedykowane są małym i średnim firmom. Firma gwarantuje kompleksowe rozwiązania obejmujące: finansowanie faktur, zarządzanie należnościami czy ich egzekwowaniu.

BGŻ PNB Paribas Faktoring

Usługi faktoringowe świadczone przez bank, które dedykowane są przedsiębiorstwom produkcyjnym, handlowym i usługowym poszukującym szybkiego finansowania należności. Usługi mogą objąć również windykację.

Alior Bank

Faktoring bankowy zapewniający finansowanie w różnorodnych walutach. Z usług mogą skorzystać klienci prowadzący interesy zarówno w kraju, jak też poza jego granicami. Bank oferuje finansowanie w wariancie niepełnym lub odwrotnym.

BPS FAKTOR SA

Firma faktoringowa będąca częścią grupy BPS, której usługi dostępne są w sieci placówek bankowych w całym kraju. W ofercie dostępne są zróżnicowane warianty finansowania, które sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.

BZ WBK FAKTOR

Firma zależna od Banku Zachodniego BZ WBK SA, która za cel stawia poprawienie płynności finansowej klientów i skuteczne zarządzanie ich portfelem wierzytelności. Firma chce również wypracować nowe praktyki dotyczące dyscypliny w terminowym opłacaniu dokumentów.

Coface Poland Faktoring

Firma faktoringowa działająca na polskim rynku od przeszło 10 lat, która kładzie nacisk na elastyczne rozwiązania przygotowane we ścisłej współpracy z klientem.  Zróżnicowana oferta daje wiele możliwości dotyczących finansowania należności.

Eurofactor Credit Agricole

Spółka związana z bankiem Credit Agricole. Jej atutem są innowacyjne rozwiązania faktoringowe. W świadczonych usługach przywiązuje kluczową wagę do wzajemnego szacunku, zaangażowania czy zrozumienia potrzeb faktoranta. Usługi dostępne są na terenie całego kraju.

Faktorzy

Faktorzy SA jest związana ze Spółdzielczą Grupą Bankową. W ofercie dostępne są zarówno usługi faktoringowe, jak też windykacja, doradztwo dotyczące funduszy europejskich oraz doradztwo gospodarcze.

HSBC

Polska część grupy bankowo-finansowej działającej na rynku międzynarodowym, która oferuje niespotykany wariant finansowania – faktoring nienotyfikowany. Klientami firmy mogą zostać przedsiębiorcy prowadzący biznesy w Polsce i za granicą.

IdeaMoney

Niezależna firma faktoringowa wyróżniająca się szybkim dostępem do finansowania. Środki pozyskane w ramach faktoringu mogą być wypłacone nawet w ciągu doby.

IFIS Finance

Krajowy oddział włoskiego faktora Banca IFIS Group proponująca dziewięć wariantów finansowania. Wysokie standardy obsługi i odniesienie do indywidualnych potrzeb klienta są kluczem do wyboru najlepszego wariantu finansowania.

ING

Firma związana z grupą bankową, która kieruje swoją ofertę do przedsiębiorstw osiągających roczne przychody na poziomie min. 1 mln zł. Firma oferuje usługi faktoringowej, windykacyjne oraz ewidencyjne w zakresie należności.

KUKE Finance

Spółka założona przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, której usługi dotyczą finansowania transakcji krajowych i zagranicznych. Spółka szczególnie zainteresowana jest świadczeniem usług w wariancie faktoringu pełnego.

Magellan

Część grupy bankowej BFF. 18 lat doświadczenia w finansowaniu sektora medycznego i jednostek administracyjnych przekłada się na wysoką jakość świadczonego faktoringu. Oferta dedykowana jest szerokiemu gronu przedsiębiorców poszukujących rozwiązań, które poprawią ich kondycję finansową.

mFaktoring

Bankowy faktoring rozszerzony o usługi prowadzenia rozliczeniowych kont firmy oraz usługi windykacyjne.

Millennium Bank

Usługi oferowane przez bank zarówno w zakresie faktoringu, jak też administracji wierzytelności i ich windykacji. Dzięki profesjonalnemu doradztwu produktowemu wariant usługi zostanie dostosowany do wymogów klienta.

PeKaO Faktoring

Usługi faktoringowe grupy bankowej z wieloletnim doświadczeniem w wykupie wierzytelności.  Realizacja usług możliwa nawet w ciągu 2 godzin. Kontakt z klientem za pośrednictwem kanałów elektronicznych.

PKO Faktoring

Faktoring wyróżniony przez Gazetę Finansową w 2011 r. Firma jest powiązana z PKO Bankiem Polskim. W swojej działalności kładzie nacisk na rzetelność usług, jak też nowoczesne rozwiązania.

Pragma

Firma Grupy Kapitałowej Pargam Inkaso SA, która specjalizuje się w zarządzaniu należnościami. Usługi skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, którzy szukają pomocy w finansowaniu realizowanych transakcji. Dzięki elastyczności, oferta faktoringowa może być dopasowana do indywidualnych wymogów każdej z firm.

Raiffeisen Polbank

Bankowe usługi faktoringowe dla firm, które chcą skorzystać ze skutecznego narzędzia wspomagającego utrzymanie płynności finansowej. Firma wykorzystuje w swojej działalności doświadczenie zagranicznych kolegów z branży, ponieważ jest członkiem Internatonal Factors Group.

UBI Factor

Krajowy oddział czołowej włoskiej firmy faktoringowej. Spółka z ponad 10-letnim doświadczeniem proponuje usługi dla dużych i małych spółek importujących i eksportujących towary. Celem firmy jest wspomaganie rozwoju gospodarczego poprzez dostarczanie biznesmenom praktycznych rozwiązań.

Faktoring Broker

Zewnętrzna firma faktoringowa kierująca swoje usługi do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Rozbudowana oferta pozwala dobrać najbardziej optymalne warianty finansowania dla firm.

HB FS

Krajowy oddział Hilton-Baird Financial Solutions działającej na arenie międzynarodowej. Firma współpracuje z czołowymi bankami i firmami faktoringowymi, dzięki czemu może zaproponować najlepsze rozwiązania faktoringowe dostępne na krajowym rynku.

INDOS

Firma oferująca usługi faktoringowe, finansowanie działalności firm czy usługi windykacyjne. Doceniona wieloma certyfikatami zakłada sobie za cel skuteczną pomoc w utrzymaniu płynności finansowej przez polskie przedsiębiorstwa.

Usługi faktoringowe w Polsce – ile mogą kosztować?

Wskazanie ogólnej ceny usług faktoringowych nie jest możliwe ze względu na zróżnicowane potrzeby podmiotów korzystających z tego rodzaju usług. Współpraca z każdym przedsiębiorstwem jest wyceniania indywidualnie w oparciu o rzeczywiste potrzeby klienta. Jednak żeby ta forma finansowania była korzystna dla biznesu, całkowity koszt finansowania faktury z 30-dniowym terminem płatności nie powinien przekroczyć zakresu 2-5%. Prowizja przygotowawcza nie powinna być większa niż 2% całej kwoty finansowania. Natomiast wysokość prowizji operacyjnej zależy od długości terminu płatności, z jakim została wystawiona faktura. Przeciętnie przy miesięcznym terminie wynosi ona 1,5-1,7%, 45-dniowym terminie – 2%, a w wariancie 60-dniowym – 3,5%. Całkowite koszty finansowania jednej faktury to koszty rzędy 0,7-2% jej wartości.

Firma faktoringowa nalicza również opłatę za weryfikację kontrahenta. Koszt rzędu 200-300 zł netto naliczany jest za sprawdzenie jednego partnera biznesowego.

Usługi faktoringowe mogą być droższe również ze względu na konieczność wykupienia polisy ubezpieczeniowej w przypadku faktoringu pełnego. Opłata za nią również jest powiązana z okresami płatności i wynosi odpowiednio 0,5% (30 dni na płatność), 0,8% (45 dni) i 1% (60 dni). Część firm faktoringowych stosuje również weksel in blanco jako dodatkową formę zabezpieczenia.

Faktor może również doliczyć dodatkowe opłaty za m.in. podpisanie aneksu do poprzedniej umowy (ok. 400-500 zł netto), wysłanie wezwania do uregulowania zaległej zapłaty (od 45 do 60 zł netto). Jeżeli faktor ma zająć się również windykacją, to odsetki karne za zwłokę wynoszą najczęściej średnio 20%. Jeżeli firmie faktoringowej uda się odzyskać przeterminowane należności, to nalicza z tego tytułu prowizję zależną od długości opóźnienia.

Koszty usług faktoringowych to kwestia bardzo indywidualna. Jednak dobrze dobrane usługi mogą być naprawdę opłacalnym rozwiązaniem dla biznesu.

Wiarygodne usługi faktoringowe

Jednak w przypadku usług faktoringu nie tylko cena powinna odgrywać kluczową rolę. Warto pamiętać, że korzystając z tego rodzaju usług, przedsiębiorca powierza zewnętrznej firmie zarządzanie swoimi finansami. Dlatego warto mieć pewność, że wybrany faktor jest rzetelnym i wiarygodnym podmiotem do realizacji tego zadania. Pierwszym krokiem jest weryfikacja reputacji firmy. Można poszukać opinii klientów, którzy korzystali z usług danego faktora. Pod uwagę należy brać zarówno te pozytywne, jak też te nie do końca przychylne.

Solidnym potwierdzeniem wiarygodności faktora jest również jego przynależność do branżowych organizacji. Polski Związek Faktorów czy jego zagraniczny odpowiednik – International Factor Group – skupiają firmy, które dążą do zwiększania jakości swoich usług. Weryfikacja przynależności do danej organizacji nie jest trudne, a może pomóc uchronić majątek firmy przed dostaniem się w niezbyt odpowiedzialne ręce.

Kalkulator kosztu faktoringu

Miesięczna wartość należności do faktoringu w tys. zł

<25
50
75
100
150
200
300
>300

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *