Kredyt obrotowy – JAK otrzymąć i ILE kosztuje?

Call Center Wrocław. Ile kosztuje i jak wybrać firmę call center we Wrocławiu
Call Center Wrocław. ➜ ILE kosztuje i JAK wybrać?
25 lipca 2017
Usługi faktoringowe - ILE kosztuje i JAK wybrać firmę faktoringową
USŁUGI Faktoringowe. ➜ ILE kosztuje i JAK wybrać?
26 lipca 2017
Kredyt obrotowy - JAK otrzymąć i ILE kosztuje?

Dla kogo kredyt obrotowy?

Wyróżnić można dwa podstawowe typy kredytów dla podmiotów gospodarczych – kredyt obrotowy oraz kredyt inwestycyjny. Kredyt obrotowy udzielany jest na pokrycie kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa – na przykład na zakup wyposażenia, pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników, na inwestycje w zapasy. Są to kredyty krótkoterminowe, udostępniane w rachunku bieżącym lub rachunku kredytowym.

 

Podstawowym warunkiem otrzymania kredytu obrotowego jest posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia na majątku firmy, np. posiadanie nieruchomości, na której jako zabezpieczenie może być ustanowiona hipoteka, zastaw na udziałach firmy, zabezpieczenie na zapasach, zabezpieczenie na przepływach pieniężnych firmy. Niektóre banki wymagają prowadzenia działalności gospodarczej przez określony okres czasu – najczęściej jest to 6 lub 12 miesięcy. Wśród czynników branych pod uwagę przez bank, poza zabezpieczeniem, jest również historia dochodowa przedsiębiorstwa oraz stabilność finansowa.

 

Kredyt obrotowy to bardzo ciekawa forma dofinansowania działalności przedsiębiorstwa. Choć kredyty udzielane są na pokrycie bieżących kosztów działalności to banki nie precyzują dokładnie, na jakie wydatki można przeznaczyć otrzymane środki. W efekcie przedsiębiorca może wykorzystać dofinansowanie w zasadzie na dowolny cel związany z działalnością firmy. Kredyt obrotowy to bardzo elastyczna forma finansowania, atrakcyjna z punktu widzenia przedsiębiorcy.

 

Główne problemy w otrzymaniu kredytu obrotowego.

Nie da się zaprzeczyć, że najważniejszą kwestią braną pod uwagę przy udzielaniu kredytu obrotowego jest stabilność finansowa firmy. Banki szczególną uwagę zwracają na historię dochodową, posiadane przez przedsiębiorcę zabezpieczenia. Ponadto całkowite zadłużenie firmy nie powinno przekroczyć trzykrotności lub czterokrotności przepływów pieniężnych spółki – przekroczenie wskazanego limitu może skutkować trudności w uzyskaniu kredytu lub koniecznością poniesienia większych kosztów. Niespełnienie któregokolwiek z warunków w zasadzie wyklucza możliwość otrzymania kredytu obrotowego. Ten problem najbardziej dotyka młode firmy i startupy.

 

Niektóre banki przy udzielaniu kredytu obrotowego wymagają spełnienia dodatkowego warunku jakim jest prowadzenie firmy przez określony okres czasu. To kolejny warunek, który w zasadzie całkowicie wyklucza możliwość udzielenia kredytu obrotowego dla niektórych przedsiębiorców.

 

Poszczególne banki wymagają często spełnienia szeregu dodatkowych warunków, przez co procedura udzielenia kredytu obrotowego staje się bardzo skomplikowana i czasochłonna. To duże obciążanie dla przedsiębiorcy, szczególnie w przypadku, gdy kredyt faktycznie będzie przeznaczony na pilne wydatki.

 

Przeznaczenie kredytu obrotowego.

Kredyt obrotowy to środki, które mogą być przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności firmy. Sam cel może być w zasadzie dowolny, ale związany z finansowaniem bieżącej działalności firmy. Większość banków w żaden sposób nie weryfikuje, jak zostały wykorzystane środki z kredytu. Niemniej jednak wyróżnić można również banki, które udzielają kredytu wyłącznie na ściśle określony cel, a pieniądze przelewają dopiero po przedstawieniu faktury lub rachunku związanego z realizacją wskazanego we wniosku kredytowym celu.

 

Najczęściej kredyty obrotowe przeznaczane są na zakup wyposażenia, pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników, administracji.

 

Kredyty obrotowe mogą również być udzielane w celu pokrycia kosztów działalności eksploatacyjnej w dłuższym okresie – na przykład zakup środków zapasowych.

 

Wymagane zabezpieczenia

Zabezpieczenie zobowiązania jest jednym z podstawowych warunków otrzymania kredytu obrotowego. Wyróżnić można wiele form zabezpieczenia kredytu obrotowego. Najczęściej forma zabezpieczenia jest dopasowana do profilu działalności danej firmy – może to być hipoteka, cesja praw, poręczenie osoby trzeciej, poręczenie na zabezpieczenie, weksel in blanco, kaucja, poręczenie wekslowe, gwarancja bankowa, zastaw na akcjach, czy udziałach, zastaw na ruchomościach, poręczenie udziałowców, zastaw na zapasach.

Ciekawym rozwiązaniem, szczególnie dla młodych firm i startupów, jest kredyt obrotowy z gwarancją de minimis. Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia dla kredytu obrotowego lub prowadzą zbyt krótko działalność gospodarczą, mogą starać się o kredyt obrotowy z gwarancją de minimis, gdzie zabezpieczeniem kredytu jest udzielone poręczenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt obrotowy z gwarancją de minimis to rządowy program, który został uruchomiony w 2013 roku. Celem programu jest wspieranie młodych przedsiębiorców poprzez pomoc w uzyskaniu środków na wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Mechanizm działania programu jest dość prosty – zabezpieczenie kredytu przeniesione jest z przedsiębiorcy na Bank Gospodarstwa Krajowego. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie spłaci w terminie zadłużenia, BGK dokona spłaty zobowiązania, a następnie będzie egzekwować należne środki bezpośrednio od przedsiębiorcy. Taka forma zabezpieczenia kredytu to duża szansa dla młodych przedsiębiorców, którzy pozbawieni wskazanego narzędzia, w zasadzie nie mieli szans na otrzymanie kredytu obrotowego, a tym samym nie mogli uzyskać środków na finansowanie bieżącej działalności firmy. Należy jednak pamiętać o tym, że aby otrzymać kredyt z gwarancją de minimis należy spełnić szereg warunków. Przede wszystkim kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową, nie może być wpisany do systemu Bankowy Rejestr lub innego systemu, w którym kredytobiorca jest weryfikowany przed udzielaniem kredytu, w przypadku gdy taki wpis wyklucza możliwość otrzymania kredytu. Ponadto kredytobiorca nie może posiadać przeterminowanego o ponad 30 dni zobowiązania pieniężnego przekraczającego kwotę 500 złotych, wypowiedzianej umowy kredytowej, zadłużenia będącego należnością zagrożoną. Kolejnym warunkiem jest nieposiadanie zobowiązania do zwrotu pomocy publicznej. Kredytobiorca musi należeć do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.

 

Ile kosztuje kredyt obrotowy?

Kredyty obrotowe oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Kredytobiorca musi liczyć się z koniecznością zapłaty prowizji oraz innych opłat związanych z udzieleniem kredytu. Najczęściej kredyty obrotowe udzielane są według indywidualnej oferty przedstawianej kredytobiorcy, brak jest ujednoliconych kosztów kredytu dla wszystkich przedsiębiorców. Ze względu na duże zróżnicowanie ofert przedstawianych przez banki kredytobiorca powinien przeanalizować wszystkie koszty związane z udzieleniem kredytu. Koszt kredytu obrotowego udzielonego w złotówkach jest sumą Wibor6m i marży. Obecnie marża wynosi od 1% do 3.5% (w zależności od poziomu ryzyka po stronie banku). Wysokość Wibor6m to 1.8%. Niemniej jednak koszt kredytu przede wszystkim uzależniony jest od dźwigni finansowej firmy –  do poziomu trzy i półkrotności długu netto w stosunku do EBITDA marża wynosi 1-3.5%, a powyżej wskazanego poziomu uzyskanie kredytu może być o wiele trudniejsze i związane z większymi kosztami oraz koniecznością wykazania dodatkowych zabezpieczeń. Najczęściej koszt kredytu uzależniony jest od okresu kredytowania. Im dłuższy okres kredytowania, tym wyższy koszt kredytu.

 

Jakie instytucje finansowe oferują kredyty obrotowe?

Kredyt obrotowy to podstawowy produkt finansowy oferowany przez banki przedsiębiorcom. Wśród banków, których profil działalności skupia się na podmiotach gospodarczych wskazać należy PEKAO, ING, Meritum Bank, IdeaBank, BOŚ Bank, BRE Bank, Meritum Bank, Alior Bank. Jednak oprócz banków kredyty obrotowe oferowane są również przez inne instytucje finansowe, w szczególności przez parabanki. Tutaj wskazać należy chociażby Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOKi). Kredyt obrotowy jest udzielany w banku krajowym – Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Zgodnie z polskim prawem bankowym podmioty uprawnione do udzielanie kredytów to banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, SKOKi.

 

Na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy kredytu obrotowego?

Dokładne przeanalizowanie umowy kredytowej to podstawowy obowiązek każdego kredytobiorcy. Najważniejszą kwestią jest ustalenie łącznego kosztu kredytu obrotowego. Wszelkie ustalenia pomiędzy kredytobiorcą, a osobą udzielającą kredytu powinny być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności. Umowa stanowi potwierdzenie ustaleń, jest pewnego rodzaju gwarancją dla kredytobiorcy, że nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami. Niezwykle istotne są postanowienia umowne dotyczące warunków spłaty kredytu, terminu płatności rat, konsekwencje ewentualnego opóźnienia w spłacie zobowiązania.  Wyróżnić można dwa podstawowe sposoby spłaty kredytu obrotowego – kredytobiorca w określonym terminie ma spłacić całą kwotę kredytu lub kredytobiorca ma w określonych odstępach czasu spłacać ustaloną część kwoty kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *