FIRMA Faktoringowa. ➜ ILE kosztuje i JAK wybrać?

Usługi faktoringowe - ILE kosztuje i JAK wybrać firmę faktoringową
USŁUGI Faktoringowe. ➜ ILE kosztuje i JAK wybrać?
26 lipca 2017
Firma SEO - JAK wybrać i ILE kosztuje dobra firma SEO?
FIRMA SEO. ➜ JAK wybrać i ILE kosztuje?
27 lipca 2017
Firma Faktoringowa - ILE kosztuje i JAK wybrać firmę faktoringową

Jak poradzić sobie z sytuacją, kiedy długie terminy płatności wystawionych faktur nadwyrężają firmowy budżet do tego stopnia, że przedsiębiorstwu grozi niekiedy utrata płynności finansowej? Z pomocą może przyjść firma faktoringowa, która sfinansuje należności kontrahentów i ułatwi poradzić sobie z finansowymi przestojami w firmie.

Co może zaoferować firma faktoringowa?

W pierwszej kolejności warto wyjaśnić, na czym właściwie polegają usługi świadczone przez firmy faktoringowe. Faktoring to finansowanie przez firmę zewnętrzną wartości wystawionych kontrahentom faktur, umożliwiające pozyskanie środków finansowych przez przedsiębiorcę przed rzeczywistym uregulowaniem należności przez partnerów biznesowych. Schemat działania jest prosty: firma faktoringowa wykupuje od biznesmena wartość wystawionych faktur, wypłaca mu ich równowartość (pomniejszoną o koszty świadczenia usług), a następnie egzekwuje zapłatę należności od kontrahentów klienta. Skorzystanie z tego rodzaju usług wiąże się oczywiście z podpisaniem stosownej umowy. Usługi faktoringowe nie są też bezpłatne. Firmy je świadczące naliczają określone prowizje za obsługę biznesowych partnerów przedsiębiorcy.

Faktoring jako dogodne rozwiązanie dla przedsiębiorstw

Usługi faktoringowe zyskują coraz bardziej na popularności z jednego, podstawowego względu: firma faktoringowa ułatwia utrzymać płynność finansową prowadzonej firmy. Długie terminy płatności wystawionych dokumentów księgowych mogą być zabójcze szczególnie dla mniejszych przedsiębiorstw. Szybsze pozyskanie środków od faktora pozwala przedsiębiorcy zarówno uregulować koszty związane z prowadzeniem firmy (podatku, ubezpieczenia), ale również inwestować w rozwój firmy. I chociaż firma faktoringowa nalicza stosowne opłaty za swoje usługi, ich wysokość jest niewielka w porównaniu ze stratami wynikającymi z ewentualnej utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwo.

Możliwość pozyskania środków finansowych w szybszym czasie umożliwia również przedsiębiorcy stosować wydłużone terminy płatności dla swoich kontrahentów, co z pewnością pozytywnie wpłynie na konkurencyjność jego firmy na rynku. Jednak przed podjęciem decyzji o korzystaniu z usług faktoringowych, należy dokładnie zapoznać się z zakresem usług, jakie oferuje konkretna firma faktoringowa oraz z rodzajami oferowanego faktoringu.

Faktoring niepełny

Pierwszym z wariantów faktoringu, z jakiego może skorzystać przedsiębiorca, jest tzw. faktoring niepełny. W tym przypadku firma faktoringowa wykupując od przedsiębiorcy należności za wystawione faktury, nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, kiedy kontrahenci tych faktur nie opłacą. Jeśli biznesowy partner rzeczywiście nie ureguluje faktury, która została wcześniej wykupiona przez faktora, faktorant ma obowiązek oddać wcześniej wypłaconą na ten poczet zaliczkę.

Faktoring pełny

Na zupełnie innych zasadach działa faktoring pełny, w którym wraz z wykupieniem należności od przedsiębiorcy faktor przejmuje również odpowiedzialność za ewentualną niewypłacalność jego kontrahentów. Jeśli okaże się, że któryś z biznesowych partnerów klienta nie ureguluje należności, w faktoringu pełnym faktorant nie ponosi żadnych konsekwencji z tego tytułu. Wyegzekwowanie zapłaty leży wyłącznie po stronie faktora. W tym wariancie usług firma faktoringowa ponosi większe ryzyko związane z potencjalną niewypłacalnością kontrahentów. Dlatego, aby uchronić się od ewentualnych strat z tego tytułu, wymaga często od klientów wykupienia dodatkowej polisy ubezpieczeniowej, co znacznie zwiększa koszty usług.

Na jakie szczegóły zwraca uwagę firma faktoringowa?

Chociaż usługi faktoringowe są dostępne dla coraz szerszego grona, nie oznacza to, że mogą z nich skorzystać wszyscy przedsiębiorcy. Firma faktoringowa bardzo dokładnie prześwietla swoich klientów. W tym celu analizuje kilka kluczowych zagadnień dotyczących ich biznesów.

Wprawdzie coraz rzadziej, jednak nadal stosowany jest niekiedy minimalny obrót firmy jako kryterium dostępu do usług faktoringowych. Oczywiste jest, że im większe obroty firmy klienta, tym zwiększone zyski firmy faktoringowej. Jednak tendencje w tej kwestii powoli się zmieniają i progi obrotowe są stopniowo zmniejszane. Dzięki temu usługi stają się dostępne również dla mniejszych przedsiębiorstw.

Firma faktoringowa analizuje bardzo dokładnie zarówno kondycję finansową klienta, jak również jego kontrahentów. To właśnie od tych drugich będzie egzekwować spłatę należności, więc musi mieć pewność co do ich wiarygodności. Faktorzy interesują się nie tylko ich płynnością finansową, ale również typem prowadzonej działalności oraz zadłużeniami wobec innych firm. Firmy faktoringowe chcą zarabiać na swoich usługach. Nie będzie to możliwe, jeśli nie będą miały możliwości pozyskania należnej zapłaty od biznesowych partnerów klienta.

Istotną rzeczą jest również to, że przedsiębiorstwo chcące skorzystać z tego rodzaju usług nie mogą być zadłużone. Egzekucja komornicza przejmowałaby pełne prawo do wszystkich zysków firmy, a tym samym faktor nie miałby możliwości odzyskania należności za wystawione przez klienta dokumenty księgowe.

Ponadto faktoring jest dostępny dla tych firm, których umowy z partnerami nie zapewniają możliwości zwrotu towaru. Potencjalny jego zwrot nakładałby obowiązek korekty faktury ( z reguły do wartości 0 zł), a tym samym zwiększało ryzyko nie otrzymania przez faktora pierwotnej należności od kontrahenta klienta.

Ważne zapisy umowy faktoringowej

Podpisanie umowy jest niezbędne do skorzystania z usług faktoringu. Jednak w pierwszej kolejności należy dokładnie się z nią zapoznać i zwrócić szczególną uwagę na istotne szczegóły.

Pierwszym z nich jest czas, na jaki zostaje podpisana umowa. W zależności od oferty i oczekiwań klienta może ona opiewać na kilka miesięcy bądź czas nieokreślony. Bez względu na jej długość, trzeba sprawdzić zapisy dotyczące konsekwencji zerwania umowy przez którąś ze stron. Skutkuje to z reguły obowiązkiem zwrotu wszelkich należności faktorowi, których nie był w stanie odzyskać od kontrahentów.

Istotne są również zapisy dotyczące obowiązków faktoranta do informowania i dostarczania rzetelnych dokumentów potwierdzających powstanie należności danego kontrahenta. Faktor bez tych informacji nie będzie w stanie realizować swoich usług. Z drugiej strony, jeśli przedsiębiorca nie będzie na bieżąco informował go o powstających zobowiązaniach, on nie będzie miał możliwości pozyskania tych informacji w inny sposób.

Innym ważnym zapisem są limity i klauzule. Pierwsze mogą mieć postać sublimitu, limitu globalnego i limitu koncentracji. Sublimit to ograniczenie dla konkretnego odbiorcy produktów czy usług i ma postać maksymalnej kwoty wypłacanej z tytułu obsługi danego kontrahenta. Limit globalny zaś to określona kwota, jaką całościowo maksymalnie może otrzymać przedsiębiorca od faktoranta. Jego wartość nie musi być jednakowa niż suma poszczególnych sublimitów. Umowa może określać również limit koncentracji, który jest progiem procentowym zobowiązań konkretnego partnera biznesowego w całej kwocie finansowania. Jeśli próg zostaje przekroczony, firma faktoringowa przestaje wypłacać środki z tytułu finansowania danego partnera do czasu, kiedy ten ureguluje chociażby część należności.

W przypadku klauzul najczęściej spotykane to klauzula wyłączności (zakazująca przedsiębiorcy korzystania z usług firmy konkurencyjnej) i klauzula del credere (wskazująca odpowiedzialność faktora za niewypłacalność kontrahentów). W umowie może pojawić się również klauzula eksportowa, która określa kraje, do których przedsiębiorca będzie mógł eksportować. Ta klauzula pozwala firmie faktoringowej wyeliminować te państwa, w których egzekucja należności byłaby trudna bądź nawet niemożliwa.

Firma faktoringowa wskazuje również w zapisach umowy liczbę obsługiwanych kontrahentów. W przypadku początkowej współpracy – ze względu na konieczność dokładnej weryfikacji ich wiarygodności – ich liczba może być niewielka. Jednak pula objętych faktoringiem partnerów z reguły rośnie wraz z bezproblemowym odzyskiwaniem należności przez faktora.

Od czego firma faktoringowa uzależnia koszt usług?

Potencjalne ryzyko

Bezpośredni wpływ na to, w jaki sposób firma faktoringowa wyceni swoje usługi ma ponoszone przez nią ryzyko nieodzyskania należności wynikających z wystawionych faktur. Zagrożenie braku płatności rośnie wraz z sumą finansowania, co przekłada się na koszty usług.

Rodzaj usług

Ceny za usługi faktoringowej kształtuję się również w zależności od wariantu usług wybranego przez klienta. W przypadku faktoringu pełnego, kiedy odpowiedzialność za brak spłat spoczywa na faktorze, ryzyko nieodzyskania należności jest bardzo wysokie. Aby zabezpieczyć swoje interesy, firma faktoringowa wymaga niekiedy w tym wariancie wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. Jego koszt oczywiście automatycznie podnosi całkowite koszty usług.

Czas kredytowania

Faktoring jest sposobem na szybsze pozyskanie środków przy długich terminach płatności wystawionych faktur. Należy jednak pamiętać, że długie terminy są mniejszym udogodnieniem dla samego faktora i zwiększają opłaty za obsługę procesu finansowania. Długi okres oczekiwania na zwrot należności może rzutować na koszt usług faktoringowych. Dlatego usługi faktoringowe dla faktury o tej samej płatności z miesięcznym terminem płatności mogą znacznie różnić się ceną od obsługi faktury z terminem trzymiesięcznym.

Prowizje dla firmy

Firma faktoringowa nalicza z reguły prowizję przygotowawczą – związaną z przeprowadzeniem wstępnej analizy klienta i jego kontrahentów – oraz operacyjną – związana z samym procesem finansowania i odzyskiwania spłat. Wysokość prowizji operacyjnej jest uzależniona od przyznanych klientowi limitów oraz okresów płatności.

Odsetki

Chociaż partnerzy biznesowi klienta będą bardzo wiarygodni, może dojść do sytuacji, że któryś z nich spóźni się z opłaceniem faktury. Jeśli ściągnięciem należności będzie musiała zająć się firma faktoringowa, do całościowych kosztów usług doliczy odsetki za zwłokę.

Liczba obsługiwanych wierzycieli i należności

Firma faktoringowa może obsługiwać pojedynczego lub kilku kontrahentów klienta. W zależności od ich liczby kształtuje się opłata za ich finansowanie. Na wzrost opłat ma wpływ również zwiększająca się liczba finansowanych faktur.

Działalność administracyjna

Firma faktoringowa może zająć się również egzekucją przeterminowanych należności czy administracją wystawianych przez klienta dokumentów księgowych. Oczywiście każda z tych usług wiąże się z dodatkowymi opłatami. Może jednak okazać się, że skorzystania ze wsparcia faktora w tym zakresie może być tańsze niż zatrudnianie pracowników do realizacji tych obowiązków.

Firma faktoringowa – rodzaje

Firmy bankowe i niezależne

Z usług faktoringu można skorzystać zarówno w banku, jak też w niezależnej firmie zewnętrznej. Wprawdzie bank jest w stanie zaproponować niekiedy korzystniejsze warunki usług (mniejsze opłaty prowizyjne). Wynika to przede wszystkim z lepszego dostępu tego podmiotu do źródeł finansowania, jak też z możliwości rozłożenia kosztów w opłatach za inne produkty finansowe oferowane przedsiębiorcy (konto bankowe, karta płatnicza). Jednak pozyskanie faktoringu może być łatwiejsze w przypadku zewnętrznej firmy. Ogranicza ona weryfikację klienta z reguły do dokumentów potwierdzających prowadzoną działalność i tych, które są dowodami na powstanie konkretnych należności. Banki zaś przeprowadzają procedurę zbliżoną do procedur kredytowych i bardzo często oceniają zdolność kredytową przedsiębiorcy. A przecież nie każda firma, chcąca skorzystać z usług faktoringowych, może ją mieć.

Czołowe firmy faktoringowe w Polsce

Arvato Beterlsman

Arvato Polska jest częścią międzynarodowej grupy Arvato AG, specjalizującej się w szeroko rozumianym outsourcingu. Polski oddział zajmuje się świadczeniem usług faktoringowych, w ramach których może być finansowana bieżąca działalność przedsiębiorcy, mogą być zabezpieczone należności oraz monitorowany ich spływ. Firma faktoringowa dostosowuje wariant usługi do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.

BOŚ Bank

Bank wprowadził do swojej oferty usługi faktoringowe w 2010 r. Oferowane usługi stale poszerzają swój zakres, aby móc wyjść naprzeciw wymaganiom klientów. Oferta skierowana jest do dużych, średnich i małych przedsiębiorstw. W doborze najkorzystniejszego wariantu pomaga doświadczony zespół doradców i specjalistów.

Bibby Financial Service

Bibby Financial Service to niezależna firma faktoringowa z 15-letnim doświadczeniem na polskim rynku. Swoje usługi kieruje do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Bibby Financial Service proponuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania zarówno w finansowaniu wystawionych faktur, jak też w zarządzaniu należnościami i ich egzekwowaniu. W ofercie firmy dostępne są różnorodne warianty finansowania, które są dostosowywane do wymagań klienta.

BGŻ PNB Paribas Faktoring

To kolejny bank oferujący usługi faktoringowe. Swoją ofertę kieruje do przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, którym zależy na szybkim sfinansowaniu przeprowadzonych transakcji. Bank nie tylko oferuje finansowanie należności, ale może podjąć się również ich windykacji. Ofertę dopasowaną do indywidualnych upodobań pomogą dobrać handlowcy w oddziałach firmy w sześciu miastach w Polsce.

Alior Bank

Alior Bank oferuje swoim klientom faktoring, w ramach którego może dokonać finansowania w różnych walutach. Oferta dotyczy zarówno płatności krajowych, jak też zagranicznych. Przedsiębiorca może skorzystać z oferty faktoringu niepełnego bądź odwrotnego.

BPS FAKTOR SA

Firma faktoringowa należąca do grupy BPS, a usługi są oferowane poprzez sieć placówek bankowych w całym kraju. Bank proponuje różnorodne warianty finansowania, a każdy z nich jest dobierany w oparciu o rzeczywiste potrzeby klienta.

BZ WBK FAKTOR

Spółka zależna od Banku Zachodniego BZ WBK SA. Celem oferowanych usług jest poprawienie płynności finansowej przedsiębiorców i skuteczne zarządzanie portfelem wierzytelności. Bank dąży również do zwiększenia dyscypliny związanej z terminowością opłat. Wszystko w odniesieniu do zapotrzebowania obsługiwanego klienta.

Coface Poland Faktoring

Niezależna firma faktoringowa na polskim rynku z ponad 10-letnim doświadczeniem. Wyróżnia ją elastyczność i projektowanie rozwiązań w ścisłej współpracy z klientami. Różnorodna oferta finansowania sprosta wymogom nawet najbardziej wymagającego przedsiębiorcy.

Eurofactor Credit Agricole

Spółka powiązana z bankiem Credit Agricole, oferująca nowoczesne rozwiązania z zakresu faktoringu. Mimo posiadania biur w pięciu miastach Polski, usługi świadczone są na terenie całego kraju. We współpracy kieruje się kilkoma podstawowymi zasadami, tj. wzajemnym szacunkiem, zaangażowaniem, innowacją i zrozumieniem potrzeb klienta.

Faktorzy

Faktorzy SA powiązana jest ze Spółdzielczą Grupą Bankową. Oprócz usług faktoringowych, firma oferuje również windykację należności, wsparcie w pozyskaniu funduszy europejskich oraz doradztwo gospodarcze.

HSBC

Polski oddział międzynarodowej grupy bankowo-finansowej.  W ofercie firmy dostępny jest unikalny wariant faktoringu – faktoring nienotyfikowany. Oferta skierowana jest do przedsiębiorców realizujących transakcje zarówno na terenie kraju, jak też poza jego granicami.

IdeaMoney

Niezależna firma faktoringowa świadcząca usługi od pięciu lat. oferta skierowana zarówno do większych, jak też małych firm. Cechą wyróżniającą na rynku jest szybki dostęp do finansowania. Środki wypłacane są nawet w ciągu 24h.

IFIS Finance

Polska firma będąca krajowym oddziałem pioniera faktoringu na rynku włoskim – Banca IFIS Group. Firma faktoringowa oferuje dziewięć wariantów finansowania. W wyborze najlepszej oferty dla klienta kieruje się dopasowaniem do potrzeb, jak również wysokimi standardami obsługi.

ING

Firma powiązana z grupą bankową. Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw osiągających roczne przychody przekraczające 1 mln zł. Oprócz różnorodnych wariantów finansowania, firma proponuje również windykacje czy ewidencjonowanie należności.

KUKE Finance

Spółka powołana przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA. Zakres usług obejmuje finansowanie transakcji krajowych i zagranicznych ze szczególnym naciskiem na faktoring pełny. Swoim klientom gwarantuje oszczędność czasu, dzięki elektronicznemu systemowi wymiany informacji.

Magellan

Część międzynarodowej grupy bankowej BFF. Spółka posiada ponad 18 lat doświadczenia w realizacji usług dla sektora medycznego i jednostek administracyjnych. Jednak swoją ofertę kieruje do szerokiego grona przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać finanse poprawiające ich płynność finansową.

mFaktoring

Oferta faktoringu bankowego gwarantująca wsparcie nie tylko w zakresie finansowania i egzekwowania należności, ale również prowadzenia kont rozliczeniowych czy windykacji zaległych płatności.

Millennium Bank

Bank proponujący usługi poprawiające płynność finansową przedsiębiorstw. Usługi dotyczą nie tylko samego finansowania, ale również obsługę administracyjną i windykacyjną wierzytelności. Doradcy produktowi banku dostosują rozwiązanie do charakteru prowadzonej działalności.

PeKaO Faktoring

Usługi faktoringowe powiązane z grupą bankową. Niemal 20-letnie doświadczenie w wykupie wierzytelności na kilkadziesiąt miliardów złotych. Firma oferuje faktoring w nowoczesnym wydaniu. Finansowanie możliwe jest nawet w ciągu 2 godzin, a klient na bieżąco jest informowany o dokonanych operacjach za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu komórkowego.

PKO Faktoring

Oferta faktoringowa wyróżniona w 2011 r. przez Gazetę Finansową. Spółka powiązana z PKO Bankiem Polskim świadczy usługi o bardzo wysokiej renomie. Nowoczesne rozwiązania wykorzystane do zarządzania należnościami sprawiają, że faktoring jest jeszcze łatwiejszy w realizacji.

Pragma

Firma faktoringowa należąca do Grupy Kapitałowej Pargam Inkaso SA, specjalizującej się w zarządzaniu należnościami. Usługi firmy skierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw poszukujących praktycznych rozwiązań w zakresie finansowania wystawionych faktur. Firma gwarantuje elastyczność swojej oferty, dzięki czemu możliwe jest jej pełne dopasowanie do indywidualnego zapotrzebowania klienta.

Raiffeisen Polbank

Bank świadczący usługi faktoringowe kieruje swoją ofertę do wszystkich przedsiębiorstw, które poszukują skutecznego sposobu na utrzymanie finansowej płynności. Raiffeisen Polbank korzysta także z doświadczenia zagranicznych kolegów, gdyż jest członkiem Internatonal Factors Group. Zespół o wysokich kwalifikacjach gwarantuje usługi świadczone na najwyższym poziomie.

UBI Factor

Polski oddział jednej z głównych włoskich firm faktoringowych. Działająca w Polsce od 10 lat spółka kieruje swoją ofertę to dużych oraz małych spółek zajmujących się importem i eksportem. Jako cel stawia sobie rozwój gospodarczy realizowany poprzez poprawianie płynności finansowej przedsiębiorstw dzięki faktoringowi. Międzynarodowe doświadczenie pozwala dobrać rozwiązania najkorzystniejsze dla konkretnego przedsiębiorcy.

Faktoring Broker

Niezależna firma faktoringowa specjalizująca się w dobieraniu najlepszych rozwiązań dla swoich klientów. Oferta skierowana jest mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw poszukujących najlepszego wariantu faktoringu. Różnorodne warianty oferty umożliwiają dobrać opcję odpowiadającą oczekiwaniom klienta.

HB FS

Polski oddział międzynarodowej firmy Hilton-Baird Financial Solutions. Wieloletnie doświadczenie w usługach faktoringowych i windykacyjnych. Dzięki współpracy z czołowymi bankami i firmami faktoringowymi w kraju, HB FS jest w stanie zaproponować najlepszą opcję usług faktoringowych dostępną na rynku.

INDOS

Firma specjalizująca się w przywracaniu płynności finansowej. Oferuje zarówno usługi faktoringowe, jak również finansowanie prowadzonych przedsiębiorstw czy usługi windykacyjne. Odznaczona wieloma certyfikatami dąży do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Na ile firma faktoringowa wycenia swoje usługi w Polsce?

Koszty faktoringu są rzeczą względną i zależną od indywidualnych czynników związanych z konkretnym przedsiębiorstwem. Aby jednak faktoring był rzeczywiście opłacalny dla firm, jego całościowy koszt obsługi faktury z miesięcznym okresem płatności powinien zmieścić się w przedziale 2-5%. Prowizja przygotowawcza nie powinna przekroczyć poziomu 2% całego finansowania. Koszt prowizji operacyjnej uzależniony jest natomiast od długości terminów płatności. Średnio kształtuje się następująco: 30-dniowy termin – prowizja na poziomie 1,5-1,7%, 45-dniowy – 2%, 60-dniowy – 3,5%. Całościowa opłata za finansowanie jednej faktury waha się w przedziale 0,7-2% wartości.

Do kosztów faktoringu doliczana jest również opłata za prześwietlenie kontrahenta. Z reguły jest to koszt rzędu 200-300 zł netto za każdego z nich.

Dodatkowym kosztem jest obowiązek wykupienia polisy ubezpieczeniowej, który pojawia się w przypadku faktoringu pełnego. Jej koszt jest uzależniony od terminu płatności i ma wartość procentową: 30-dniowy termin – 0,5% całego finansowania, 45-dniowy – 0,8%, 60-dniowy – 1%. Poza tym firma faktoringowa może zechcieć zabezpieczyć swoje interesy w postaci weksla in blanco.

Czy firma faktoringowa może również naliczyć inne dodatkowe opłaty? Wszystko zależy od tego, czy przedsiębiorca będzie korzystał z ponadstandardowych usług. Przykładowymi usługami są: zawarcie aneksu do istniejącej już umowy (ok. 400-500 zł netto) czy listowne upomnienie dotyczące zaległości w zapłacie (ok. 45-60 zł netto). Jeśli w grę wchodzi również świadczenie usług windykacyjnych, firma faktoringowa nalicza karne odsetki za zwłokę w płatnościach na średnim poziomie 20%. W przypadku odzyskania przeterminowanych płatności, firma faktoringowa dolicza też procentową prowizję, której wartość uzależniona jest od okresu, jak upłynął od terminu płatności.

Firmy faktoringowe wyceniają swoje usługi indywidualnie do potrzeb danego przedsiębiorcy. Dobrze dopasowany wariant finansowania do charakteru prowadzonej działalności może być naprawdę korzystnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm.

Firma faktoringowa – wiarygodność to podstawa

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z usług faktoringowych, oprócz atrakcyjnej ceny powinien brać również pod uwagę wiarygodność firmy świadczącej usługi. Jeśli zależy mu nie tylko na finansowaniu niezapłaconych faktur, ale również na innych usługach wspierających biznes, niezależne firmy faktoringowe są w stanie sprostać jego oczekiwaniom.

Warto spróbować również sprawdzić reputację danej firmy. Pozyskanie opinii jej klientów może nie będzie łatwe, ale stanie się solidnym dowodem na to, czy warto danej firmie faktoringowej powierzyć interesy swojego przedsiębiorstwa.

Firmy faktoringowe, które dążą do ciągłego rozwoju swoich usług i chcą podążać za najnowszymi trendami w tym zakresie, często stają się członkami branżowych organizacji. Polski Związek Faktorów czy International Factor Group to tylko związków, w których skupiają się firmy faktoringowe świadczące usługi na wysokim poziomie. Zweryfikowanie, czy dana firma należy do jednego z nich nie jest wcale trudne i czasochłonne, a może ułatwić wybór właściwej firmy faktoringowej.

Kalkulator kosztu faktoringu

Miesięczna wartość należności do faktoringu w tys. zł

<25
50
75
100
150
200
300
>300

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *