Faktoring KOSZT. ➜ ILE kosztuje i JAK wybrać firmę?

Agencja marketingowa - ILE kosztuje i JAK wybrać dobrą firmę marketingową?
Agencja Marketingowa. ➜ ILE kosztuje i JAK wybrać?
8 września 2017
Audyt SEO - NA czym polega i ILE kosztuje?
Audyt SEO. ➜ NA czym polega i ILE kosztuje?
27 września 2017
Faktoring koszty - ILE kosztuje i jak wybrać firmę faktoringową

Płynność finansowa każdego przedsiębiorstwa zależna jest w dużym stopniu od terminowych opłat faktur przez kontrahentów. Każde opóźnienie w płatności może mieć znaczący wpływ na kondycję danego biznesu. Z pomocą w takich przypadkach przychodzą usługi faktoringowe. Koszty faktoringu w Polsce nie są wygórowane, a tego rodzaju usługi mogą okazać się przydatne w utrzymaniu płynności finansowej firmy.

Na czym właściwie polega faktoring?

Faktoring to nic innego jak wykupienie od konkretnego przedsiębiorcy przez zewnętrzną firmę nieuregulowanych przez kontrahentów faktur. Przedsiębiorca w zamian otrzymuje środki finansowe z tytułu wystawionych dokumentów (pomniejszone o koszty faktoringu), a egzekucją płatności od kontrahentów zajmuje się już faktor. Co ważne, wykupione należności nie mogą być przeterminowane. Oznacza to, że usługom faktoringowym nie mogą podlegać faktury, które nie zostały opłacone w terminie. Aby skorzystać z usług faktoringowych, biznesmen musi podpisać stosowną umowę oraz powiadomić swoich kooperantów o korzystaniu z tego rodzaju usług. Oczywiście koszty faktoringu zmniejszają kwotę jako docelowo otrzyma przedsiębiorca. Jednak biorąc pod uwagę długie terminy płatności niektórych należności, poniesione koszty faktoringowe są nieznaczne w porównaniu z ewentualnymi problemami dotyczącymi płynności finansowej firmy.

Faktoring ułatwieniem w prowadzeniu biznesu

Usługi faktoringowe zyskują coraz bardziej na popularności z jednego względu: są dużym ułatwieniem w prowadzeniu biznesu. Długie terminy płatności za świadczone usługi czy oferowane produkty mogą stanowić poważny problem dla części przedsiębiorstw. Usługi faktoringowe umożliwiają szybsze pozyskanie należnych środków. Poza tym cel ich wydatkowania może być różnorodny. Faktorant może je wykorzystać w celu uregulowania kosztów związanych z prowadzeniem firmy (opłaty podatkowe i ubezpieczeniowe) bądź przeznaczyć na kolejne inwestycje w przedsiębiorstwie. Brak dostępnych środków finansowych w biznesie może doprowadzić do jego bankructwa. Koszty faktoringu z porównaniem ze stratami związanymi z powodu upadłości są niewielkie.

Poza tym usługi faktoringowe w wielu przypadkach przejmują od przedsiębiorcy obowiązek egzekwowania należności od swoich biznesowych kooperantów. Z drugiej strony możliwość uzyskania przed przedsiębiorcę środków finansowych we wcześniejszym terminie pozwala mu na wystawianie faktur z dłuższymi okresami płatności, co z pewnością przełoży się na konkurencyjność firmy. Jednak aby faktoring rzeczywiście się opłacał, należy dokładnie przemyśleć jego wariant.

Faktoring z regresem

Pierwszym wariantem faktoringu jest tzw. faktoring z regresem. W tym przypadku firma faktoringowa, chociaż wykupuje należności kontrahentów, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niewypłacalność kontrahenta. Oczywiście faktor – po zawarciu z przedsiębiorcą stosownej umowy – wypłaca mu środki z tytułu wystawionych faktur. Jednak w przypadku nieuregulowania należności przez biznesowych partnerów, przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić faktorowi wypłacone środki.

Faktoring bez regresu

Na zupełnie innych zasadach działa tzw. faktoring bez regresu. W tym wariancie odpowiedzialność za ewentualne nieuregulowanie należności przez kontrahentów przenoszona jest na firmę faktoringową. Przedsiębiorca od momentu podpisania umowy na ten wariant usług, przestaje się interesować wypłacalnością partnerów. Faktoring bez regresu jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, gdyż zdejmuje z nich obowiązek wszczynania ewentualnych egzekucji. Jednak ze względu na większe ryzyko podejmowane przez faktora (nawet najlepiej zweryfikowany kontrahent może nie opłacić faktury), koszty faktoringu bez regresu są wyższe niż usług w pierwszym wariancie.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z faktoringu?

Wbrew pozorom, faktoring nie jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorstw. Firma faktoringowa przed podjęciem decyzji o współpracy z konkretną firmą, w pierwszej kolejności poddaje dokładnej analizie kilka najważniejszych zagadnień.

Przede wszystkim, firmy faktoringowe nadal określają granicę minimalnego obrotu osiąganego przez przedsiębiorstwo. Oczywiste jest, że im większe obroty faktoranta, tym zyski dla faktora wyższe. Jednak coraz więcej firm z tej branży stopniowo obniża swoje wyśrubowane wymagania, dzięki czemu faktoring staje się dostępny nawet dla mniejszych firm.

Warto pamiętać, że jedną z najważniejszych kwestii dla firmy faktorującej jest rzetelność obsługiwanych kontrahentów klienta. To właśnie ich kondycja finansowa jest dokładnie sprawdzana przed nawiązaniem współpracy z konkretnym biznesmenem. Analizie podlega nie tylko płynność finansowa, ale również rodzaj prowadzonej działalności oraz inne zobowiązania kontrahenta. Faktor będzie zarabiał tylko wtedy, kiedy będzie w stanie wyegzekwować należności od biznesowych partnerów klienta.

Jednak kondycja finansowa firmy chcącej skorzystać z usług faktoringowych również jest istotna. Przedsiębiorca nie może podlegać egzekucji komorniczej, gdyż w takim przypadku wszelkie osiągane zyski są przejmowane przez komornika. W takim przypadku faktor nie będzie w stanie odzyskać należności od kontrahentów klienta, a tym samym świadczenie usług faktoringowych nie będzie możliwe.

Istotna dla faktora jest również możliwość zwrotu towaru przez klientów obsługiwanego przedsiębiorcy (a raczej jej brak). Przykładem może być komis, który zmuszony jest do korekty faktury na wypadek zwrotu towaru. Często w takich przypadkach wartość skorygowanego dokumentu wynosi 0 zł, co niesie wysokie ryzyko braku rzeczywistej możliwości odzyskania przez faktora wcześniejszej należności.

Istotne szczegóły umowy faktoringowej

Podpisanie umowy jest konieczne do skorzystania z usług firmy faktoringowej. Jednak przed złożeniem podpisu, warto ją dokładnie przejrzeć i zapoznać się z kilkoma najważniejszymi detalami.

Okres jej trwania

Przedmiotem umowy na usługi faktoringowe jest przeniesienie na faktora własności wierzytelności jego klienta, które są określone umowami z jego biznesowymi partnerami. Usługi faktoringowe mogą być świadczone przez różny czas. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony i przewidywać 3-miesięczny okres jej wypowiedzenia. W przypadku obsługi mniejszych przedsiębiorstw, umowa może dotyczyć jednorazowego wykupienia wierzytelności. Bez względu na okres umowy, przed jej podpisaniem należy zapoznać się z konsekwencjami jej zerwania przez którąś ze stron. Z reguły w takich przypadkach konieczne jest niezwłoczna spłata należności wobec faktora, w skład których wchodzi również zwrot wypłaconej wcześniej zaliczki (o ile faktorowi nie udało się odzyskać jej wartości od kontrahentów biznesmena).

Niezbędne dokumenty

Firma faktoringowa określa również pulę dokumentów, którą należy przedstawić przed podpisaniem umowy. Najważniejsza dla faktora jest dokumentacja poświadczająca prowadzenie firmy oraz dokumenty księgowe wskazujące na powstałe wierzytelności kontrahentów wobec przedsiębiorcy (faktury, umowy, akceptacja towaru lub usługi). Faktor może również żądać potwierdzeń wierzytelności kontrahentów, którymi mogą być chociażby dowody wpłat za wcześniej wystawione im faktury.

Co ważne, firmy faktoringowe nie domagają się wglądu do dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa, co jest zupełną przeciwieństwem procedur bankowych wszczętych w sytuacji ubiegania się o kredyt.

Podpisanie umowy o usługi faktoringowe nakładają również na przedsiębiorcę obowiązek stałego informowania faktora o powstałych ze strony kontrahenta należnościach. Jeśli przedsiębiorca nie dostarczy rzetelnych informacji na ten temat, faktor nie udzieli finansowania i nie zajmie się egzekwowaniem należności.

Określone limity

Firmy faktoringowe wskazują w umowach konkretne limity. Sublimit dotyczy pułapu produktów lub usług dla konkretnego odbiorcy. Natomiast limit globalny to próg maksymalnego finansowania dla właściciela firmy. Co istotne, sublimit określa maksymalną kwotą, jaką ponosi faktorant na rzecz danego odbiorcy. Natomiast limit globalny określa całą kwotę finansowania wypłacaną danemu przedsiębiorcy i może być mniejszy niż suma sublimitów dla odrębnych partnerów biznesowych.

Umowa na usługi faktoringowe może wskazywać jeszcze limit koncentracji, który jest procentowym udziałem zobowiązań jednego odbiorcy w całkowitej kwocie finansowania wypłaconej biznesmenowi. Jeśli określony wcześniej próg zostaje przekroczony, faktor wstrzymuje wypłatę środków do momentu opłacenia przez kontrahenta chociażby części należności.

Limity – wbrew pozorom – są bardzo istotne w przypadku usług faktoringowych. Źle dobrane mogą negatywnie wpłynąć na sytuację finansową firmy. Za małe progi kwotowe mogą ograniczyć jej płynność finansową. Warto też pamiętać, że wraz ze wzrostem limitów rosną koszty faktoringu. Zbyt duże progi, a tym samym wysokie opłaty mogą znacznie przewyższać realne możliwości mniejszych przedsiębiorstw.

Ilość kontrahentów

Firma faktoringowa może określić również maksymalną liczbę obsługiwanych kontrahentów klienta. Próg ten jest częściowo powiązany z limitem koncentracyjnym. Faktor w początkowej współpracy może mieć poważne obawy dotyczące wypłacalności partnerów klienta, a co za tym idzie ograniczać liczbę obsługiwanych kooperantów do momentu potwierdzenia przez nich wypłacalności.

Obowiązujące klauzule

W umowie o faktoring mogą być określone różnego rodzaju klauzule. Najczęściej stosowaną jest klauzula o wyłączności. Przedsiębiorca decydując się na usług faktoringowej konkretnej firmy, nie może jednocześnie korzystać z usług firmy konkurencyjnej. Niedotrzymanie tego warunku przez klienta prowadzi do zerwania umowy albo naliczenia umownej kary.

W umowie o faktoring może pojawić się klauzula del credere, która jasno określa, że odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahentów przedsiębiorcy leży po stronie firmy faktoringowej, a nie faktoranta.

W przypadku przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność poza granicami kraju może być zastosowana tzw. klauzula eksportowa. Określa ona kraje, do których eksport produktów i usług będzie możliwy. Wskazanie konkretnych państw pozwala firmie faktoringowej wykluczyć te kraje, z których odzyskanie należności od kontrahentów będzie skomplikowane bądź nawet niemożliwe.

Koszty faktoringu – co ma na nie wpływ?

Ponoszone ryzyko

Koszty faktoringu są zróżnicowane, a ich wysokość zależy od wielu kwestii. Bezpośrednio na cenę tych usług przekłada się ryzyko ponoszone przez firmę faktoringową. Opłacanie z góry faktur przez faktora zawsze wiąże się z zagrożeniem braku możliwości wyegzekwowania należności od kontrahenta. Aby ryzyko braku zapłat zmniejszyć do minimum, firma faktoringowa bardzo dokładnie bada wiarygodność biznesowych partnerów klienta. Wysokość ryzyka zależy od kwoty finansowania. Jego wzrost automatycznie zwiększa koszty faktoringu.

Wariant usług faktoringowych

Cena usług faktoringowych uzależniona jest również do wariantu usługi wybranej przez klienta. Faktoring bez regresu, w którym to faktor ponosi odpowiedzialność za niewypłacalność wierzycieli, zwiększa ryzyko nieodzyskania należności. Dlatego też w tym wariancie usługi faktor wymaga wykupienia przez klienta polisy ubezpieczeniowej, która pokryje straty wynikłe z nieuregulowania płatności. Wykup ubezpieczenia automatycznie podnosi całkowite koszty faktoringu.

Okres kredytowania

Przedsiębiorca wystawia faktury z określonym terminem płatności. Czas jego trwania jest kluczowy dla firmy faktoringowej. Im on dłuższy, tym bardziej przeciąga się termin odzyskania należności przez faktora. Każdy dzień oczekiwania firmy faktoringowej rzutuje na koszt obsługi faktoringowej przedsiębiorcy. Dlatego też sfinansowanie faktury o tej samej wartości z miesięcznym okresem płatności nie będzie kosztowało tyle samo co finansowanie faktury z trzymiesięcznym okresem płatności.

Rodzaj firmy faktoringowej

Usług faktoringowe świadczą zarówno banki, jak też niezależne firmy zewnętrzne. W zależności, który podmiot udziela finansowania, naliczane są zróżnicowane opłaty. Koszty faktoringu oferowanego przez bank często są niższe niż cena usług świadczonych przez firmę zewnętrzną. Wpływa na to łatwiejszy dostęp placówek bankowych do środków finansowych, co pozwala im obniżyć koszty prowizyjne. Poza tym część kosztów faktoringu jest przetransferowana na inne produkty, z których korzysta klient (np. rachunek bankowy, karta kredytowa). I chociaż koszty faktoringu bankowego mogą wydawać się korzystniejsze, samo pozyskanie finansowania od tego podmiotu może być trudniejsze. Banki z reguły stosują indywidualne modele oceny ryzyka, które zbliżone są do określenia zdolności kredytowej konkretnej firmy.

Opłaty prowizyjne

Na koszty faktoringu składają się również opłaty prowizyjne za świadczone usługi. Pierwszą z nich jest prowizja przygotowawcza, która obejmuje analizę partnerów biznesowych przedsiębiorcy. Jej wysokość to procent od przyznanego limitu na finansowanie. Prowizja operacyjna zaś to koszty związane z przeprowadzeniem procesu finansowania i odzyskiwania należności od kontrahentów. Jej koszt uzależniony jest od określonych dla danego klienta limitów oraz terminów płatności wystawionych przez niego dokumentów księgowych.

Odsetki

Chociaż partnerzy biznesowi przedsiębiorcy mogą wydawać się rzetelni, może zdarzyć się sytuacja, gdzie dany kontrahent spóźni się z uregulowaniem płatności. W takim przypadku wyegzekwowanie zaległości będzie leżało bądź po stronie faktoranta (faktoring z regresem) bądź faktora (wariant bez regresu). Jeśli stroną odpowiedzialną będzie firma faktoringowa, to z pewnością naliczy ona dodatkowe opłaty za zwłokę w spłacie, a ich wartość powiększy całkowity koszt usług. Dlatego przed podpisaniem umowy warto przeanalizować ich wysokość.

Ilość obsługiwanych kontrahentów i rozliczeń

Faktoring może obejmować jednego lub kilku kontrahentów. Poza tym współpraca z firmą faktoringową może być jednorazowa bądź długofalowa. Koszty faktoringu uzależnione są od liczby obsługiwanych wierzycieli, jak też od ilości faktur podlegających finansowaniu. Oczywiście wraz ze wzrostem ich liczby zwiększa się koszt usług w tym zakresie.

Wsparcie administracyjne faktoranta

Część faktorów znacznie rozszerza swoje usługi i oferuje swoim klientom wsparcie administracyjne klienta. Usługi mogą objąć również monitoring i egzekwowanie należności. Koszty faktoringu rosną wraz z wachlarzem usług realizowanych na rzecz faktoranta. Dlatego przedsiębiorca powinien dokładnie przekalkulować opłacalność dodatkowych rozwiązań. Być może zewnętrzny windykator będzie tańszy niż tworzenie firmowego zespołu odpowiedzialnego za ten zakres działań.

Faktoring – koszty usług w Polsce

Koszty faktoringu są naliczane w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa. Jednak aby faktoring rzeczywiście się opłacał, koszt prowizji za miesięczne finansowanie powinien mieścić się w granicach 2-5%. Opłata przygotowawcza nie przekracza z reguły poziomu 2%. Natomiast koszt prowizji operacyjnej uzależniony jest od okresu płatności faktury. Średnio przy miesięcznym okresie płatności jest ona równia 1,5-1,7%. Przy 45-dniowym terminie płatności wzrasta do 2%, a przy 60-dniowym do 3,5%. Całkowity koszt finansowania jednej faktury to opłata rzędu 0,7-2% wartości.

Faktor nalicza również opłatę za weryfikację biznesowych partnerów klienta i wynoszą one średnio 200-300 zł netto za każdą weryfikację.

Koszty faktoringu mogą być powiększone o zakup polisy ubezpieczeniowej, która jest często obowiązkowa przy faktoringu bez regresu. Jej wskaźnik uzależniony jest od terminu płatności i wynosi – w przypadku 30 dni – 0,5%, w przypadku 45 dni – 0,8%, a w przypadku 60 dni – 1%.  Ponadto firma faktoringowa może wymagać dodatkowego zabezpieczenia finansowania w postaci weksla in blanco.

Firma faktoringowa może świadczy również inne usługi, za które doliczy dodatkową opłatę. Dodatkowo płatny będzie z pewnością aneks do umowy (koszt rzędu 400-500 zł netto) czy wezwanie kontrahenta do zapłaty zaległości (40-60 zł netto). W przypadku obsługi windykacyjnej mogą zostać również naliczone odsetki za opóźnienia w płatnościach i sięgnąć poziom 20%. Firma faktoringowa nalicza też prowizję od zakupionych przeterminowanych faktur, a jej koszt to procent liczony od okresu opóźnienia.

Koszty faktoringu są kwestią indywidualną. Przed podjęciem współpracy z firmą faktoringową należy wstępnie zapoznać się z dostępnymi na rynku ofertami. Zestawienie opłat, prowizji i limitów ułatwi wybór najkorzystniejszego wariantu finansowania.

Kalkulator kosztu faktoringu

Miesięczna wartość należności do faktoringu w tys. zł

<25
50
75
100
150
200
300
>300

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *