Faktoring dla Małych firm. ➜ ILE kosztuje JAK wybrać?

Specjalista SEO vs. agencja reklamowa. Komu lepiej zlecić pozycjonowanie SEO?
Specjalista SEO. ➜ ILE kosztuje i JAK wybać?
16 sierpnia 2017
Agencja marketingowa - ILE kosztuje i JAK wybrać dobrą firmę marketingową?
Agencja Marketingowa. ➜ ILE kosztuje i JAK wybrać?
8 września 2017
Faktoring dla małych firm - ile kosztuje i jak wybrać firmę faktoringową

Opóźnienia w płatnościach faktur przez kontrahentów mogą negatywnie wpłynąć na kondycję przedsiębiorstwa. Dlatego coraz więcej biznesmenów sięga po usługi faktoringu dla małych firm, które ułatwiają im utrzymać finansową płynność mimo zaległości biznesowych partnerów.

Czym właściwe jest faktoring?

Najprościej rzecz ujmując, usługi faktoringowe polegają na wykupieniu nieprzeterminowanych należności finansowych firm w celu zabezpieczenia należnych płatności. Schemat jest prosty: przedsiębiorca, który w związku z długimi terminami płatności wystawionych kontrahentom faktur ma problem z finansową płynnością, wybiera firmę faktoringową, która wykupuje wartość należnych faktur, a tym samym reguluje ich płatność na rzecz ich wystawcy. Następnie firma faktoringowa egzekwuje właściwe należności od właściwych dłużników, tj. nabywców towarów i usług obsługiwanego przedsiębiorstwa. Oczywiście biznesmen musi zawrzeć umowę z firmą faktoringową i poinformować o tym fakcie odbiorców swoich faktur. Firma faktoringowa pobiera również za swoje usługi stosowną prowizję, o którą pomniejszana jest kwota należności wypłacana obsługiwanemu przedsiębiorcy.

Co daje przedsiębiorcom faktoring dla małych firm?

Coraz popularniejszą usługą staje się faktoring dla małych firm. Wynika to z faktu, że jest to rozwiązanie pozwalające małym firmom utrzymać płynność finansową. Długie terminy płatności za usługi czy produkty mogą być poważnym problemem dla niewielkiego przedsiębiorstwa. Pozyskane od faktora środki mogą być wykorzystane na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności (ZUS, podatki) bądź na firmowe inwestycje. Koszty usług faktoringowych są niewielkie w porównaniu z ryzykiem upadłości biznesu z powodu utraty finansowej płynności. Ponadto korzystanie z usług faktoringowych zdejmuje z przedsiębiorcy konieczność monitorowania wpływających płatności. Egzekwowaniem należności zajmuję się wyłącznie faktor.

Mając gwarancję szybszego pozyskania środków od faktora, przedsiębiorca może oferować również swoim kontrahentom dłuższe terminy płatności, a tym samym być bardziej konkurencyjny na rynku. Decydując się na tego rodzaju usługę, należy zastanowić się na wyborem jej właściwego wariantu.

Faktoring bez przejęcia ryzyka

Faktoring dla małych firm może mieć formę faktoringu bez przejęcia ryzyka. W tym wariancie firma faktoringowa nie odpowiada na wypadek niewypłacalności wierzyciela. Wprawdzie wypłaca przedsiębiorcy równowartość wykupionych faktur, jednak w sytuacji braku wypłacalności kontrahenta biznesmen jest zmuszony zwrócić wypłaconą zaliczkę.

Faktoring z przejęciem ryzyka

Zupełnie inną odmianą usługi jest faktoring z przejęciem ryzyka. W tym przypadku niewypłacalność kontrahenta jest wyłącznie problemem faktora, a przedsiębiorstwo korzystające z usługi nie musi zwracać wypłaconych środków. Faktoring dla małych firm z przejęciem ryzyka jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, gdyż zdejmuje zupełnie z właściciela firmy troskę o uregulowanie należności przez biznesowych partnerów. Jednak w związku z większym ryzykiem ich niewypłacalności, koszty tego wariantu faktoringu są z reguły powiększone o opłatę za ubezpieczenie na wypadek ewentualnej niewypłacalności dłużnika.

Faktoring dla małych firm – warunki dostępu

Faktoring dla małych firm staje się coraz bardziej dostępny. Jednak aby skorzystać z tego rodzaju usług, przedsiębiorstwo zostaje poddane dokładnej analizie. Weryfikacji podlega kilka zasadniczych kwestii.

Po pierwsze, część firm faktoringowych nadal stosuje próg minimalnego obrotu przedsiębiorstwa, który pozwala na nawiązanie współpracy. Wynika to z poszukiwania przez faktorów jak największych zysków. Jednak wymagalne progi są stopniowo obniżane, a faktoring dla małych firm staje się coraz bardziej dostępny.

Dla faktora jedną z najważniejszych kwestii jest kondycja finansowa nie tylko zgłaszającego się do niego klienta, ale przede wszystkim jego kontrahentów. Dlatego przed podpisaniem umowy firmy faktoringowe dokładnie prześwietlają dłużników, od których mają egzekwować należności. Liczy się nie tylko sytuacja finansowa, ale też forma prowadzonej działalności i zobowiązania wobec innych podmiotów. Celem firm faktoringowych jest zarobek. Nie będzie on możliwy, jeśli faktor nie będzie w stanie wyegzekwować zapłaty za faktury klienta.

Faktoring dla małych firm skierowanych jest wyłącznie do przedsiębiorców, którzy nie mają poważnych zadłużeń. Ciążący na firmie komornik automatycznie przejmuje prawo do wszelkich osiąganych przez nią zysków, a tym samym odcina faktorowi drogę do odzyskania należności od kontrahentów klienta.

Z faktoringu mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, których umowy handlowe z kontrahentami nie gwarantują możliwość zwrotu towaru (np. komisy). W przypadku rzeczywistego zwrotu konieczna jest korekta wystawionej faktury (niekiedy nawet do zera), a tym samym istnieje realne ryzyko nie otrzymania przez faktora od kontrahenta pierwotnej należności.

Umowa faktoringowa – szczegóły, na które należy zwrócić uwagę

Aby skorzystać z faktoringu, konieczne jest podpisanie stosownej umowy. Jednak przed sformalizowaniem współpracy w tym zakresie, przedsiębiorca powinien zapoznać się z jej kilkoma zasadniczymi szczegółami.

Czas trwania umowy

Przedmiotem samej umowy jest scedowanie na faktora własności wierzytelności przedsiębiorcy uregulowanych określonymi umowami z kontrahentami. Czas, na jaki zostanie zawarta, może być różny. Faktor może zobowiązać się do stałego świadczenia usług przez czas nieokreślony z zastrzeżeniem ewentualnego okresu wypowiedzenia (np. 3 miesiące). Jednak ze względu na fakt, że przedmiotem umowy jest faktoring dla małych firm, które mogą nie posiadać regularnych kontrahentów, możliwe jest podpisanie umowy na jednorazową obsługę wykupienia danych wierzytelności. W przypadku umów na czas określony/nieokreślony warto zwrócić również uwagę na konsekwencje wynikające z nagłego zerwania umowy (przez faktora lub faktoranta). Bardzo często wiąże się ono z koniecznością natychmiastowego uregulowania wszelkich należności wobec faktora wraz ze zwrotem zaliczki, której nie udało się faktorowi odzyskać od kontrahentów.

Wymagane dokumenty

Istotną kwestią są również dokumenty, jakie są konieczne do zawarcia umowy. Dla firm faktoringowych istotne są przede wszystkim dokumenty potwierdzające prowadzenie danej działalności, jak również te potwierdzające zobowiązania kontrahentów wobec konkretnego przedsiębiorcy (umowy, faktury, potwierdzenia akceptacji towaru czy usługi).

Faktoring dla małych firm nie wymaga zaś przedstawiania szczegółowych dokumentów finansowych przedsiębiorstwa, jak ma to miejsce chociażby w przypadku ubiegania się o bankowy kredyt. Firma faktoringowa może wymagać również potwierdzeń wypłacalności finansowej biznesowych partnerów klienta. Mogą nimi być chociażby potwierdzenia dotychczasowych wpłat na poczet klienta.

Podpisując umowę, przedsiębiorca powinien też zapoznać się ze swoimi obowiązkami w zakresie bieżącego informowania faktora o powstałych zobowiązaniach ze strony kontrahenta. Niedostarczenie właściwych danych będzie skutkować brakiem możliwości finansowania i egzekwowania należności.

Obowiązujące limity

Faktoring dla małych firm określa również pewne limity. Dotyczą one limitu dla danego odbiorcy produktów usług (sublimit), jak też maksymalnego finansowania dla przedsiębiorcy (limit globalny). Sublimit to maksymalna kwota wypłacana przez faktoranta z tytułu obsługi określonego odbiorcy. Natomiast limit globalny dotyczy limitu wypłaty całościowego finansowania dla danego przedsiębiorcy. Limit globalny może mieć mniejszą wartość niż suma przyznanych sublimitów dla poszczególnych kontrahentów.

Oddzielnym limitem może być limit koncentracji, który określa maksymalny procentowy udział zobowiązań danego odbiorcy w całościowej kwocie wypłaconej przedsiębiorcy. W przypadku przekroczenia tego wskaźnika, faktor wstrzymuje wypłaty zaliczek z tytułu należności konkretnego kontrahenta do momentu uregulowania przez niego chociażby części zobowiązań.

Dobranie stosownych limitów do kondycji konkretnej firmy jest bardzo ważne. Zbyt małe progi kwotowe mogą znacznie ograniczyć płynność przedsiębiorstwa. Z drugiej strony zbyt wygórowane limity wiążą się z o wiele większymi opłatami za faktoring dla małych firm, które mogą przerastać realne potrzeby konkretnego biznesmena.

Liczba obsługiwanych kontrahentów

Faktoring dla małych firm może nanieść również ograniczenia związane z liczbą kontrahentów, których wierzytelności podlegają finansowaniu. Wiąże się to po części z limitem koncentracyjnym. W przypadku początkowej współpracy z przedsiębiorstwem firma faktoringowa może obawiać się wypłacalności biznesowych partnerów, a tym samym znacznie ogranicza ich liczbę w celu weryfikacji ich wiarygodności.

Klauzule

Umowa o faktoring dla małych firm może również zawierać klauzule.

Najczęstszą jest klauzula wyłączności, która nakłada na przedsiębiorcę zakaz korzystania z usług innej firmy faktoringowej. Jej złamanie wiąże się z natychmiastowym zerwaniem umowy bądź naliczeniem kary umownej.

Inną klauzulą jest klauzula del credere wskazująca, że odpowiedzialność za nieuregulowanie należności przez dłużnika leży po stronie faktora.

W umowach zawierane są również klauzule eksportowe, które wskazują kraje, do których klient firmy faktoringowej będzie mógł eksportować swoje towary czy usługi. Wprowadzenie tego rodzaju klauzuli pozwala faktorowi na wykluczenie państw, w których egzekucja wierzytelności od kontrahentów będzie utrudniona.

Koszty faktoringu – od czego zależą?

Wysokość ryzyka płatności

Faktoring dla małych firm nie jest oczywiście usługą bezpłatną, a jej koszt zależy od kilku czynników. Pierwszym z nich jest ryzyko, jakie ponosi faktor decydując się na finansowanie danego podmiotu. Firma faktoringowa, która z góry opłaca faktorantowi należne faktury, zawsze ponosi ryzyko, że nie odzyska wydanych pieniędzy od kontrahentów klienta. Dlatego też przed nawiązaniem współpracy tak dokładnie weryfikuje wiarygodność wierzycieli. Ryzyko rośnie wraz z kwotą finansowania, a wraz z nim wysokość opłat za usługi faktoringowe.

Wariant faktoringu

Na koszty faktoringu wpływa również wariant usługi, jaką wybierze przedsiębiorca. Faktoring dla małych firm z przejęciem ryzyka przenosi odpowiedzialność na faktora za ewentualną niewypłacalność kontrahentów. W związku z potencjalnym ryzykiem braku możliwości odzyskania wypłaconych faktorantowi środków, w tym wariancie faktoringu faktor wymaga wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. Zakup polisy ubezpieczeniowej zwiększa automatycznie całościowe koszty usług faktoringowych.

Okres kredytu kupieckiego

Odroczenie płatności za faktury to tzw. kredyt kupiecki. Jego stosowanie jest standardem w relacjach biznesowych firm. Jednak jego długość jest bardzo istotna dla firm faktoringowych. Im dłuższy okres kredytu kupieckiego, tym faktor dłużej musi oczekiwać na zapłatę należności. Natomiast wraz z czasem oczekiwania rosną również koszty obsługi faktoringowej. Inny koszt będzie dotyczył faktur finansowanych przez 30 dni, a zupełnie inna opłata zostanie naliczona za obsługę wierzytelności z 90-dniowym terminem płatności.

Podmiot udzielający faktoringu

Usługi faktoringowe świadczą nie tylko specjalizujące się w tym firmy, ale również banki. Opłaty za usługi również kształtują się w zależności od podmiotu udzielającego finansowania. Faktoring dla małych firm z banku ma z reguły naliczoną niższą prowizję niż usługa od firmy zewnętrznej. Wynika to przede wszystkim z łatwiejszym dostępem placówek bankowych do kapitału. Opłaty są obniżane również dlatego, że ich część jest przenoszona na inne produkty bankowe wykorzystywane przez przedsiębiorcę.

Uwaga! Niższe koszty faktoringu bankowego wiążą się niestety z trudniejszym pozyskaniem usługi. Banki stosują własne modele oceny ryzyka, często zbliżone do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

Prowizje

Firmy faktoringowe naliczają oczywiście prowizje za swoje usługi. Pierwsza – przygotowawcza – dotyczy przeprowadzenia ogólnego rozeznania wśród kontrahentów potencjalnego klienta i stanowi procent przyznanego biznesmenowi limitu. Druga – operacyjna – dotyczy samego finansowania i egzekwowania należności. Jej wysokość zależna jest od przyznanych przedsiębiorcy limitów oraz terminów płatności wystawionych dokumentów sprzedaży.

Wysokość odsetek

Mimo braku problemów z terminową spłacalnością kontrahentów, może mieć miejsce sytuacja, że partner nie opłaci należności w terminie. Wówczas – w zależności od wybranego wariantu faktoringu – egzekwowanie spłaty będzie leżało po stronie faktoranta lub faktora. Jeśli sprawa będzie dotyczyć tego drugiego, naliczy on dodatkowe odsetki za zwłokę w spłacie. Ich wartość zostanie doliczona do całkowitego kosztu obsługiwanego faktoringu. Dlatego przy wyborze usług faktoringowych warto zapoznać się z wysokość ewentualnych odsetek.

Liczba odbiorców i finansowanych faktur

Faktoring dla małych firm może dotyczyć zarówno tylko jednego, jak też kilku kontrahentów. Istnieje też możliwość jednorazowego sfinansowania wystawionej faktury lub długofalowe świadczenie usług w tym zakresie. W zależności od liczby obsługiwanych odbiorców oraz finansowanych faktur faktor kształtuje cenę swoich usług. Oczywiste jest, im większa ich liczba, a tym samym wartość, tym faktoring dla małych firm tańszy.

Działania administracyjne dla klienta

Opłata za faktoring zależy również od tego, czy faktor ma ograniczyć swoje działania wyłącznie do finansowania wystawionych dowodów sprzedaży czy ma zająć się również pełną administracją faktur klienta i monitoringiem oraz egzekucją należności. Im więcej zadań ma realizować faktor, tym droższe będą jego usługi. Każde z dodatkowych działań ma bowiem swoją cenę. Jednak przed odrzuceniem wsparcia faktora w tym zakresie warto te koszty dokładnie przeanalizować. Może się bowiem okazać, że outsourcing monitoringu i windykacji należności będzie bardziej opłacalny dla przedsiębiorcy niż tworzenie własnego zespołu pracowniczego do realizacji tych zadań.

Koszty faktoringu w Polsce

Opłata za faktoring dla małych firm jest elastyczna i uzależniona od indywidualnych czynników danego przedsiębiorstwa. Jednak aby ta forma wsparcia finansowego było opłacalna dla niewielkich przedsiębiorstw, łączny koszt wszelkich prowizji w wariancie 30-dniowego finansowania powinien stanowić 2-5%. Prowizja przygotowawcza to z reguły 2% wartości finansowania. Natomiast wskaźnik prowizji operacyjny zależy od długości kredytu kupieckiego. Przeciętnie przy 30-dniowym terminie płatności wynosi ona ok. 1,5-1,7%, 45-dniowym – ok. 2%, a 60-dniowym – ok. 3,5%. Całkowita opłata za jednomiesięczną obsługę faktury to przedział 0,7-2% jej wartości.

Firma faktoringowa nalicza również opłatę za weryfikację odbiorcy. Przeciętny jej koszt to 200-300 zł netto za każdego z kontrahentów.

Dodatkową opłatą jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej w przypadku faktoringu z przejęciem ryzyka. Jej wartość procentowa zależy od okresu płatności faktury. Przy miesięcznym wariancie to ok. 0,5% kwoty finansowania, przy terminie 45-dniowym – 0,8%, a 60-dniowym – ok. 1%. Formą zabezpieczenia faktoringu niekiedy może być również weksel in blanco.

Faktor może naliczyć również opłaty za dodatkowe usługi. Ich przykładem może być aneks do zawartej umowy (koszt 400-500 zł netto), wysłanie wezwania do zapłaty zaległej faktury (ok. 45-60 zł netto). W przypadku obsługi windykacyjnej naliczane są również odsetki za zwłokę, które wynoszą z reguły ok. 20%. Faktor nalicza również prowizję od pozyskanych przeterminowanych płatności, a jej wartość procentowa uzależniona jest od okresu spłaty po terminie.

Wycena usług faktoringowych to kwestia bardzo indywidualna. Przed wyborem właściwej firmy warto dokonać wstępnego rozeznania w ofercie. Porównanie wysokości opłat i prowizji dla konkretnego zapotrzebowania firmy pozwoli dobrać najkorzystniejsze rozwiązanie.

Kalkulator kosztu faktoringu

Miesięczna wartość należności do faktoringu w tys. zł

<25
50
75
100
150
200
300
>300

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *